tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Lễ Suy Tôn Thánh Giá


LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ds 21,4b-9

Ga 3,13-17

TIN MỪNG

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

13 No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man.

14 And just as Moses lifted up  the serpent in the desert, 15 so that everyone who believes in him may have eternal life."

16 For God so loved the world that he gave  his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

17 For God did not send his Son into the world to condemn  the world, but that the world might be saved through him.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Gioan 3,14-15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

1. Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)

a. Ông Abraham

b. Ông Môsê

c. Ông Giôsuê

d. Ngôn sứ Êlia

2. Không ai được lên trời, ngoại trừ ai từ trời xuống? (Ga 3,13)

a. Con Người

b. Các thiên sứ

c. Đấng Cứu Độ

d. Ngôn sứ Êlia

3. Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để làm gì? (Ga 3,14-15)

a. Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời

b. Để mọi người được thấy

c. Để mọi người được cứu độ

d. Để mọi người tin vào Người

4. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì thế nào? (Ga 3,16)

a. Khỏi phải chết

b. Được sống muôn đời

c. Được thừa hưởng Nước Trời

d. Chỉ a và b đúng

5. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian để làm gì? (Ga 3,17)

a. Lên án thế gian

b. Để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ

c. Để mọi người được cứu thoát

d. Con người được chung hưởng vinh quang đời đời

III. Ô CHỮ LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ


Những gợi ý

1. Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)

2. Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)

3. Đối với thế gian, Thiên Chúa đã có thái độ nào đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

4. Hoàng đế Lamã (288-337) khi trở thành kitô hữu đã phá hủy đền thờ Capitole và thay thế bằng đền thờ Kitô giáo?

5. Hoàng đế đã tìm lại được cây thánh giá của Chúa Giêsu và đích thân vác lên đồi Canvariô.

6. Theo truyền thống, thánh nữ đã tìm được thánh giá của Chúa Giêsu.

7. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải … … … ? (Ga 3,16)

8. Ai yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)

9. Đây là nơi ông Môsẽ đã giương cao con rắn? (Ga 3,14)

10. Thiên Chúa đã ban ai cho thế gian, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết?

(Ga 3,16)

11. Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một? (Ga 3,14)

12. Không ai đã lên trời, ngoại trừ ai đã từ trời xuống? (Ga 3,13)

13. Đức Giêsu đã nói chuyện với ai về việc ông Môsê giương cao con rắn trong sa mạc?

 (x. Ga 3,9-14)

14. Đây là vị thượng tế đã khuyên vua Heracôliô I hãy cởi bỏ cẩm bào khi vác Thánh giá Chúa Giêsu lên đỉnh núi?

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. THỬ TÀI

A. CHA VÀ CON

     Con                                  Cha

**********                             **********

Simon Phêrô                     ? (Mc 16,17)

Giacôbê (Tiền)                   ? (Mc 3,13-19)

Gioan                                 ? (Mc 3,13-19)

Giacôbê (Hậu)                    ? (Mt 10,1-5)

Giuđa Ítcariốt                     ? (Ga 13,26)

Anrê                                   ? (Mt 10,1-5)

Matthêu                              ? (Mc 2,14)

Giuđa Tađêô                      ? (Lc 6,16)

B. TÌM TỪ CÙNG NHÓM

Phêrô

Mátthia

Anrê

Giacôbê

Phaolô

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.

Giuđa

Maria

Giêrusalem

V. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC INRI 

INRI

(Iesus Nazarenis Rex Iudaeorum)

là từ viết tắt của:

“Giêsu Nazareth, Vua dân Dothái”.

Quan tổng trấn Philatô đã viết

trên 1 tấm bảng nhỏ treo trên thập giá.

(Ga 19,19)

Có bao nhiêu cách để đọc được từ INRI theo đúng thứ tự của nó trong hình trên?

Mỗi 1 chữ I đều có thể trở thành chữ cái đứng đầu và đứng cuối của cùng 1 từ INRI.

B. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN

Trong ô chữ là những nhân vật được nói tới trong Tân Ước. Bạn hãy quan sát ô chữ.  Mẫu tự nào dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm hỏi để tạo thành 1 nhân vật.

***

A B C D E G H I K L M N

Gợi ý:

Trong ô chữ này có nhân vật ABEN.

VI. CÂU KINH THÁNH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người

 thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

(Tin Mừng Thánh Gioan 3,16)

***

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3,13-17

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Cái chết của Chúa Giêsu theo con mắt người đời, nhất là đối với người Do Thái lúc đó là một sự thất bại, một sự dại dột vì trước thách thức của người Do Thái: “Nếu hắn là Ðấng Kitô, là vua Israel, hắn cứ việc bước xuống khỏi thập giá ngay bây giờ cho ta thấy rồi ta tin” (Mc 15,32). Chúa Giêsu vẫn một mực im lặng. Sự lặng thinh của Chúa thật khó hiểu vì Ngài chấp nhận ý Cha để cứu chuộc nhân loại qua cái chết thập giá. Chết là lời nói cuối cùng diễn tả tình yêu tuyệt đối của Chúa đối với nhân loại, đối với thế giới, đối với mọi người. Chết mới nói lên lời: “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Thập giá là hình phạt vô cùng bỉ ổi và ác độc của người Do Thái và La Mã đối với con người, đối với tội nhân. Thập giá theo nhãn giới người thường là một thất bại ê chề, một thảm hoạ của con người mang nhãn hiệu “tội nhân” bị kết án tử hình. Nhưng thập giá là mầu nhiệm tình thương, muôn đời con người có lòng tin vẫn suy phục tôn kính thánh giá. Thánh giá là nguồn suối tuôn trào ơn cứu độ, là cuốn sách giá trị nhất trong mọi cuốn sách vì nơi đó con người tìm được sự an bình và hạnh phúc, con người tìm được niềm vui và ơn giải thoát khỏi tội lỗi.

NGUỒN GỐC NGÀY LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Sách ghi lại rằng thánh Hélène, mẹ của vua Constantin, đã để lại một tượng thánh giá trong thành thánh Giêrusalem dưới thời hoàng đế Héracơliô I. Người Ba Tư vào thời gian đó đã tiến chiếm Giêrusalem và lấy đi một phần chính của thánh giá thật mà thánh Hélène đã dâng cúng tại thành thánh Giêrusalem. Vua Héracơliô I nhất quyết lấy lại thánh giá này. Vua ăn chay, cầu nguyện, kêu gọi dân chúng hối cải, ăn năn sám hối, ăn chay, cầu nguyện để xin chúa thương giúp đỡ, bảo vệ, hun đúc tinh thần quả cảm,can đảm để chiến thắng quân Ba Tư, hầu thánh giá thật được dựng lại trong thành thánh Giêrusalem. Lời cầu nguyện của vua Héracơliô I và toàn dân đã được Chúa thương nhậm lời. Vua và quan quân đã đánh bại, chiến thắng quân Ba Tư và trở về Constantinople trong tiếng reo hò,hoan ca vang dội của toàn dân. Dân chúng cầm cành ô liu trong tay, và cầm những ngọn đuốc cháy sáng cung nghinh thánh giá thật đã được tái chiếm lại trong tay quân Ba Tư với niềm vui tràn trề. Hoàng đế Héracơliô I sung sướng không kể xiết, muốn trở về Giêrusalem ngay sau 14 năm thánh giá thật bị lưu lạc nơi quân Ba Tư. Nhà vua tiến vào thành thánh, nhưng trước khi bước lên núi Sọ, nhà vua không thể nào bước đi được khiến mọi người âu lo và sợ sệt. Trước sự lạ ấy, thượng tế Dacaria hô lớn: “Tâu Ðức Vua, chắc chắn phẩm phục sang trọng mà Ðức Vua đang mặc không xứng với sự khó nghèo và khiêm tốn mà Chúa Giêsu xưa đã thực hiện khi vác thập giá”. Nhà vua nghe lời vị thượng tế kêu mời và vội cởi bỏ phẩm phục sang trọng, lộng lẫy mà vua đang mặc để khoác vào người bằng bộ quần áo khó nghèo. Tức thì, vua bước đi được một cách nhẹ nhàng và dễ dàng trước sự chứng kiến của toàn dân và để chứng tỏ tình thương bao la vô biên của Chúa, Chúa đã làm vô vàn phép lạ trong ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ đó. Giáo Hội đã lập thánh lễ suy tôn thánh giá vào ngày 14/9 hằng năm để cho mọi người kính nhớ biến cố lớn lao,lạ lùng và đáng ghi nhớ này.

THÁNH GIÁ LUÔN LÀ THÁCH ÐỐ CHO CON NGƯỜI

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỉ, đã từ chối mưu kế của satan, quỉ dữ. Ngài đã ngước mắt lên trời, thưa với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha con xin phó linh hồn trong tay Cha” (Lc 23,45). Chúa Giêsu đã tín thác tất cả sinh mạng của Ngài trong tay Chúa Cha để Cha lo toan và định liệu. Chính Chúa Cha đã làm cho Chúa Giêsu sống lại để cai trị, điều khiển mọi sự trên trời dưới đất (Mt 28,18). Chúa Giêsu đã phục sinh để làm cho con người có sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Thập giá luôn là thách đố cho con người, nhưng ơn cứu độ chỉ có được nơi thập giá vì chính nơi Chúa Giêsu, ơn cứu độ chứa chan nơi Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mến yêu thánh giá vì cây thánh giá mang lại ơn cứu độ cho chúng con.

Xin cho chúng con ơn can đảm để chúng con luôn làm chứng cho tình thương vô biên của Chúa.

Xin cho chúng con luôn biết giới thiệu thánh giá cho mọi người vì có kinh qua sự đau khổ thập giá như Chúa, chúng con mới được vinh quang.

***

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

THÁNG 9

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề: Đức Giêsu bị treo trên Thánh giá

* Câu Tin Mừng Thánh Gioan 3,14-15

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

1. b. Ông Môsê (Ga 3,14)

2. a. Con Người (Ga 3,13)

3. a. Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga 3,14-15)

4. d. Chỉ a và b đúng (Ga 3,16)

5. b. Để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ (Ga 3,17).

III. Lời giải đáp Ô CHỮ LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

1. Ông Môsê (Ga 3,14)

2. Cứu độ (Ga 3,17)

3. Yêu (Ga 3,16)

4. Hoàng đế Constantinô (288-337)

5. Hoàng đế Heracôliô I

6. Thánh nữ Helene (255-328)

7. Chết (Ga 3,16)

8. Thiên Chúa (Ga 3,16)

9. Sa mạc (Ga 3,14)

10. Con Một (Ga 3,16)

11. Thế gian (Ga 3,14)

12. Con Người (Ga 3,13)

13. Ông Nicôđêmô (x. Ga 3,9-14)

14. Thượng tế Dacaria

Hàng dọc: Suy Tôn Thánh Giá

IV. THỬ TÀI

A. CHA VÀ CON

Lời giải đáp

Simon Phêrô con ông Giôna (Mc 16,17)

Giacôbê con ông Dêbêđê (Mc 3,13-19)

Gioan con ông Dêbêđê (Mc 3,13-19)

Giacôbê con ông Anphê (Mt 10,1-5)

Giuđa Ítcariốt con ông Simon Ítcariốt (Ga 13)

Anrê con ông Gioan (Mt 10,1-5)

Mátthêu con ông Anphê (Mc 2,14)

Giuđa Tađêô con ông Giacôbê (Lc 6,16)

B. TÌM TỪ CÙNG NHÓM

Lời giải đáp:

Giuđa: vì dãy từ đã cho là các tông đồ.

V. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC INRI

Đáp án

Xét vị trí của những chữ I trong hình vẽ:

* Chữ I ở vị trí trung tâm của hình vẽ: nó nằm liền kề với 4 chữ N; mỗi chữ N lại liền kề với 3 chữ R, mỗi chữ R lại liền kề với 3 chữ I nữa. Vì vây có tất cả 36 cách đọc từ INRI từ chữ I ở vị trí trung tâm trong hình vẽ.

* Từ những chữ I ở 4 đỉnh sẽ không thể đọc được 1 từ INRI nào cả.

* Chữ I ở trên cạnh của hình vẽ: mỗi chữ I trên 1 cạnh bên của hình vẽ đều nằm liền kề với 1 chữ N, mà mỗi chữ N này lại nằm liền kề với 3 chữ R; mỗi chữ R lại nằm liền kề với 3 chữ I. Vậy từ mỗi chữ I trên 1 cạnh của hình vẽ ta có 9 cách đọc từ INRI. Có tất cả 8 chữ I trên 4 cạnh nên sẽ có 9 x 8 = 72 cách đọc từ  INRI từ những chữ I này.

* Vậy, trong cả hình vẽ có tổng cộng là 108 cách đọc INRI.

B. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN

Đáp án 

Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo sẽ xuất hiện những nhân vật được nói tới trong Tân Ước. Mẫu tự được chọn là N để tạo thành nhân vật SIMON.


6428