tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
The motherhood of Mary is the most direct and easiest path leading us to the paternal tenderness of God. Our Mother leads us to the beginning and heart of faith, which is a boundless gift that makes us beloved children, tabernacles of the Father’s lo Tình mẫu tử của Đức Maria là con đường trực tiếp và dễ dàng nhất dẫn chúng ta đến với sự dịu hiền phụ tử của Thiên Chúa. Mẹ dẫn chúng ta đến khởi đầu và trái tim của đức tin, đó là một hồng ân vô biên khiến chúng ta trở nên con cái yêu dấu, trở thành nhà tạm của tình yêu Chúa Cha. 08/04/2024
Let us #PrayTogether for Christian unity. May we never tire of invoking the Lord for peace in Ukraine, Israel and Palestine, and in many other parts of the world. It is always the weakest who suffer when peace is lacking. Hãy Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Chớ gì chúng ta không bao giờ mệt mỏi cầu xin Chúa ban hoà bình cho Ukraine, Israel và Palestine, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới. Những người yếu đuối nhất luôn phải chịu đau khổ khi thiếu hoà bình.*** 25/01/2024
The Word of God for today invites us to become humble and meek. Beginning with our misery, humility makes us take our gaze off ourselves in order to turn it toward God. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên khiêm nhường và hiền lành. Bắt đầu từ sự khốn cùng của chúng ta, sự khiêm nhường làm cho chúng ta rời xa chính mình để hướng về Thiên Chúa. 02/01/2024
The solution to these divisions is not to oppose another person, because discord generates more discord. The true remedy begins by asking God for peace, reconciliation, unity. Giải pháp cho những chia rẽ là không chống lại người khác, bởi vì bất hoà tạo ra bất hoà hơn. Phương thuốc đích thực bắt đầu bằng việc xin Chúa ban bình an, hoà giải, hiệp nhất.*** 23/01/2023
God became a Child and then let himself be nailed on a cross. In that weakness, God's omnipotence is manifested. In forgiveness, God’s omnipotence is always at work. Thus, may our gifts this #Christmas be gratitude, conversion and peace. Chúa trở thành Hài Nhi để rồi chịu đóng đinh trên thập giá. Trong sự yếu đuối đó, sự toàn năng của Thiên Chúa được biểu lộ. Trong sự tha thứ, quyền năng toàn năng của Thiên Chúa luôn hoạt động. Vì vậy, cầu mong những món quà của chúng ta cho #Giáng Sinh này là lòng biết ơn, sự hoán cải và bình an.*** 22/12/2022
Let us today entrust ourselves to Michael, Raphael and Gabriel, so they may protect us in the fight against the devil’s seductions, help us bring the Good News, and take us by the hand on life’s journey so we may cooperate in God’s plan of salvation. Hôm nay chúng ta hãy giao phó mình cho các Tổng lãng Thiên thần Michael, Raphael và Gabriel, để các ngài bảo vệ chúng ta trong cuộc chiến chống lại sự dụ dỗ của ma quỷ, giúp chúng ta mang Tin mừng và dẫn đưa chúng ta trong cuộc hành trình để chúng ta có thể hợp tác với kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.*** 29/09/2022
To serve the Gospel and our brothers and sisters, to offer our own lives without expecting anything in return, without seeking any worldly glory: this is what we are called to. Phục vụ Tin Mừng và anh chị em của chúng ta, hiến dâng mạng sống của chính mình mà không mong cầu được đền đáp, không tìm kiếm vinh quang thế gian: đây là điều chúng ta được mời gọi.*** 27/06/2022
The Easter joy is not to be kept to oneself. The joy of Christ is strengthened by giving it, it multiplies sharing it. If we open ourselves and carry the Gospel, our hearts will open and overcome fear. Niềm vui Phục Sinh không được giữ cho riêng mình. Niềm vui của Đấng Kitô được củng cố bằng cách cho đi, và việc chia sẻ sẽ nhân lên gấp bội. Nếu chúng ta mở lòng mình ra và mang theo Tin Mừng, thì tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở và chiến thắng nỗi sợ hãi.*** 18/04/2022
Let us journey toward Easter with his forgiveness. For Christ constantly intercedes for us before the Father. Gazing upon our violent and wounded world, he never tires of repeating: Father, forgive them for they know not what they do. Hãy đồng hành hướng tới Lễ Phục Sinh với sự tha thứ của Ngài. Vì Chúa Kitô không ngừng cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Hãy nhìn kỹ vào thế giới bạo lực và đầy thương tích của chúng ta, Ngài không bao giờ mệt mỏi khi lặp lại: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết những gì họ làm. 11/04/2022
Let us prepare ourselves to live a day of prayer on the Solemnity of the Annunciation, asking the Mother of God to lift up the hearts of those who are afflicted by the cruelty of war. May the Act of Consecration to her Immaculate Heart bring #peace.. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để sống ngày cầu nguyện trong Lễ Truyền Tin, xin Mẹ Thiên Chúa nâng đỡ tâm hồn những ai đang đau khổ vì sự tàn khốc của chiến tranh. Cầu mong Hành động tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ mang lại # hòa bình cho thế giới. 24/03/2022
#Lent is a journey of healing, to live each day with a renewed spirit, a different “style”. Prayer, charity and fasting are aids to this: they restore us to a living relationship with God, our brothers and sisters, and ourselves. #Mùa Chay là một hành trình chữa lành, để sống mỗi ngày với một tinh thần đổi mới, một “phong cách” khác biệt. Cầu nguyện, bác ái và ăn chay là những trợ giúp cho điều này: chúng giúp chúng ta khôi phục mối quan hệ sống động với Chúa, với anh chị em và chính chúng ta. 17/03/2022
I renew my invitation for everyone to take part on 2 March, Ash Wednesday, in a Day of Prayer and Fasting for Peace in Ukraine, in order to be near to the suffering Ukrainian people, to be aware that we are all brothers and sisters... Tôi nhắc lại lời mời mọi người tham gia vào ngày 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro, Ngày Cầu nguyện và Ăn chay vì Hoà bình ở Ukraine, để ở gần những người dân Ukraine đang đau khổ, để ý thức rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, và cầu xin Chúa chấm dứt chiến tranh. 28/02/2022
Today the Lunar New Year will be celebrated in the Far East. I hope that in the New Year everyone may enjoy peace, health and a peaceful and secure life. Hôm nay Tết Nguyên Đán diễn ra ở Viễn Đông. Mong rằng sang năm mới mọi người được bình an, sức khoẻ và cuộc sống an bình, an khang.*** 02/02/2022
All human suffering is sacred to God. Before God we are not strangers, or numbers. We are faces and hearts, known one by one, by name. Mọi đau khổ của con người đều thiêng liêng đối với Thiên Chúa. Trước mặt Chúa, chúng ta không phải là những người xa lạ, hay những con số. Chúng ta là những khuôn mặt và trái tim, được biết đến từng người một, từng cái tên. 28/01/2022
I am following with concern the increase of tensions that threaten to inflict a new blow to peace in Ukraine and call into question the security of the European Continent. Therefore, I propose that next Wednesday, 26 January be a day of prayer for pe Tôi theo dõi với lo ngại về sự gia tăng căng thẳng có nguy cơ giáng một đòn mới vào hoà bình ở Ukraine và đặt câu hỏi về an ninh của Lục địa Châu Âu. Vì vậy, tôi đề nghị rằng Thứ Tư tới, ngày 26 tháng Giêng, là một ngày cầu nguyện cho hoà bình. 24/01/2022