Với tất cả những sự giả dối, đau khổ và cả những giấc mơ tan vỡ, thì thế giới này vẫn luôn tươi đẹp. Hãy vui lên. Hãy đấu tranh để giành lấy hạnh phúc.

Max Ehrmann
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15181
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 25/06/2013)
A  A  A
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
I. THÁNH PHÊRÔ
 
Tin Mừng Thánh Gioan 21,15-19

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." 16 Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." 17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

15 When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs."

16 He then said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep."

17 He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that he had said to him a third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." (Jesus) said to him, "Feed my sheep.

18  Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go."

19 He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me."


Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-19

13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philipphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ." 15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 16 Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

13 When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"

14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."

15 He said to them, "But who do you say that I am?"

16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."

17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.

18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.

19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."


20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.

I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

……………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Gioan 21,17b

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM

A.

1. Ông Simon Phêrô là con của ai? (Ga 21,16)

a. Ông Giacôbê
b. Ông Dacaria
c. Ông Gioan
d. Ông Dêbêđê

2. Sau khi tiên báo về cái chết của ông Simon, Đức Giêsu đã nói gì với ông? (Ga 21,19)

a. Đừng sợ
b. Hãy theo Thầy
c. Hãy tin tưởng Thiên Chúa vì người luôn ở với anh
d. Hãy từ bỏ mọi sự mà đi theo Thầy

3. Sau khi ăn xong, Đức Giêsu đã hỏi ông Simon Phêrô điều gì? (Ga 21,15)

a. Này anh Simon, anh có biết Thầy là ai không?
b. Này anh Simon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?
c. Này anh Simon, anh hãy tin tưởng vào Thầy
d. Này anh Simon, đừng sợ, anh hãy theo Thầy

4. Tại biển hồ Tibêria, Đức Giêsu đã hỏi ai: “Anh có yêu mến Thầy hơn những anh em này không?” (Ga 21,15-19)

a. Ông Gioan
b. Ông Phêrô
c. Ông Tôma
d. Ông Giacôbê

5. Đây là những lời Đức Giêsu đã nói với ông Simon Phêrô tại biển hồ Tibêria (Ga 21,15-19)

a. Hãy theo Thầy
b. Anh có mến Thầy hơn các anh em khác không
c. Hãy chăn dắt chiên của Thầy
d. Cả a, b và c đúng

B.

1. Ông Phêrô quê ở đâu?

a. Bếtxaiđa
b. Bêtania
c. Bêlem
d. Nadarét

2. Ông Phêrô làm nghề gì?

a. Đánh cá
b. Thu thuế
c. Làm vườn nho
d. Chăn chiên

3. Ông Phêrô tử đạo tại đâu?

a. Thành Đamát
b. Thành Rôma
c. Thành Giêrusalem
d. Thành Êphêxô

4. Thánh Phêrô bị chết cách nào?

a. Treo cổ
b. Chết đầu
c. Đóng đinh vào thập giá và chôn ngược đầu xuống đất
d. Chết trong tù

5. Đức Giêsu chọn ông Phêrô làm gì?

a. Đứng đầu nhóm Mười Hai
b. Xây dựng giáo hội của Thầy (Chúa Giêsu)
c. Chăn dắt chiên của Thầy (Chúa Giêsu)
d. Cả a, b và c đúng

C.

1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)

a. Ông Giêrêmia
b. Ông Êlia
c. Ông Gioan Tẩy Giả
d. Cả a, b và c đúng

2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)

a. Ông Gioan
b. Ông Philipphê
c. Ông Tôma
d. Ông Simon Phêrô

3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)

a. Ông Môsê
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời
c. Tổ phụ Ápraham
d. Ngôn sứ Êlia

4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)

a. Chính trị
b. Tử thần
c. Vua chúa
d. Xã hội

5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khoá Nước Trời? (Mt 16,19)

a. Ông Giacôbê
b. Ông Phêrô
c. Ông Gioan
d. Ông Tôma

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Sau khi ăn xong, Đức Giêsu đã hỏi ai: “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15)

2. Tại biển hồ Tibêria, Đức Giêsu bảo ông Phêrô hãy chăm sóc điều gì của Người? (Ga 21,15)

3. Ai đã hỏi ông Simon Phêrô : anh có mến Thầy hơn những anh em khác không? (Ga 21,15)

4. Tại biển hồ nào, Đức Giêsu đã trao quyền cho ông Phêrô chăm sóc chiên con của mình? (Ga 21,15)

5. Đây là những lời Đức Giêsu đã nói với ông Simon Phêrô tại biển hồ Tibêria (Ga 21,15-19)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Này anh Simon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15)

***

II. THÁNH PHAOLÔ

Ông Phaolô nói với người Dothái ở Giêrusalem (Cv 22,1-21)

1 "Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây." 2 Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Hipri, họ càng yên lặng hơn. Ông nói tiếp: 3 "Tôi là người Dothái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. 4 Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, 5 như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đamát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giêrusalem trừng trị.

6 "Đang khi tôi đi đường và đến gần Đamát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. 7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: "Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? 8 Tôi đáp: "Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: "Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ. 9 Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. 10 Tôi nói: "Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: "Hãy đứng dậy, đi vào Đamát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. 11 Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đamát.

12 "Ở đó, có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Dothái ở Đamát chứng nhận là tốt. 13 Ông đến, đứng bên tôi và nói: "Anh Saun, anh thấy lại đi! Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. 14 Ông nói: "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. 15 Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. 16 Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.

17 "Khi trở về Giêrusalem, đang lúc tôi cầu nguyện trong Đền Thờ, thì tôi xuất thần 18 và thấy Chúa bảo tôi: "Mau lên, hãy rời khỏi Giêrusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về Thầy đâu. 19 Tôi thưa: "Lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. 20 Khi người ta đổ máu ông Stêphanô, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. 21 Chúa bảo tôi: "Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

……………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tông đồ Công vụ 22,14-15

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

1. Thánh Phaolô sinh ở đâu? (Cv 22,3)

a. Tácxô
b. Giêrusalem
c. Rôma
d. Êphêsô

2. Thầy dạy của Thánh Phaolô tên là gì? (Cv 22,3)

a. Ông Hêli
b. Ông Phêrô
c. Ông Môsê
d. Ông Gamalien

3. Trên đường đến thành nào, Thánh Phaolô đã gặp được Đức Giêsu trong ánh sáng chói loà? (Cv 22,6)

a. Thành Giêrikhô
b. Thành Giêrusalem
c. Thành Caphácnaum
d. Thành Đamát

4. Ai đã làm phép rửa cho ông Phaolô? (Cv 22,12-16)

a. Ông Khanania
b. Ông Gioan Tẩy giả
c. Ông Phêrô
d. Ông Khannan

5. Đây là lời mà Chúa đã nói với thánh Phaolô trong 1 thị kiến: (Cv 22,21)

a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.
b. Anh đừng sợ, đã có thầy
c. Anh hãy đi, thầy sẽ ở cùng anh
d. Anh hãy yên tâm, vua chúa trần gian sẽ không làm gì được anh.

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

1. Tại Xêdarê Philipphê ai thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”? (Mt 16,16)

2. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Người và quyền lực nào sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)

3. Phêrô nghĩa là gì? (Mt 16,18)

4. Trên Tảng đá Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của người? (Mt 16,18)

5. Một trong những ngôn sứ mà người ta nghĩ về Con Người. (Mt 16,14)

6. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa ở đâu? (Mt 16,19)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thưa Ngài, Ngài là ai?"Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ.” (Cv 22,8-9)

***

Giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Ngày 29 tháng 6

I. THÁNH PHÊRÔ

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề: Thánh Phêrô

* Tin Mừng thánh Gioan 21,17b: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy."

II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. c. Ông Gioan (Ga 21,16)
2. b. Hãy theo Thầy (Ga 21,19)
3. b. Này anh Simon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? (Ga 21,15)
4. b. Ông Phêrô (Ga 21,15-19)
5. d. Cả a, b và c đúng (Ga 21,15-19)

B.

1. a. Bếtxaiđa
2. a. Đánh cá
3. b. Thành Rôma
4. c. đóng đinh vào thập giá và chôn ngược đầu xuống đất
5. d. Cả a, b và c đúng

C.

1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
4. b. Tử thần (Mt 16,18)
5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)

III. Ô CHỮ 

1. Simon Phêrô (Ga 21,15)
2. Chiên con (Ga 21,15)
3. Đức Giêsu (Ga 21,15)
4. Tibêria (Ga 21,15)
5. Hãy theo Thầy (Ga 21,15-19)

Hàng dọc: Phêrô

II.  THÁNH PHAOLÔ

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề: Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại

* Tông đồ Công vụ 22,14-15: "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe."

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Tácxô (Cv 22,3)
2. d. Ông Gamalien (Cv 22,3)
3. d. Thành Đamát (Cv 22, 6)
4. a. Ông Khanania  (Cv 22,12-16)
5. a. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa (Cv 22,21)

III. Ô CHỮ 

1. Simon Phêrô (Mt 16,16)
2. Tử thần (Mt 16,18)
3. Tảng Đá (Mt 16,18)
4. Hội Thánh (Mt 16,18)
5. Êlia (Mt 16,14)
6. Nước Trời (Mt 16,19)

Hàng dọc: Phaolô

Nguyễn Thái Hùng
Ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@